Wait when page loaded

Beiskolázás

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

Az iskola minden tanulót felvesz beiskolázási körzetéből, melyet a kormányhivatal határoz meg. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig töltse be, a szülő kérje az első évfolyamra történő felvételét.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

20/2012. (VIII.28.)EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdés

„Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.”

 •    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 •    a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 •    a szülő személyi igazolványát,
 •    a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt,
 •    ha az óvoda a Nevelési Tanácsadó vizsgálatét kérte, akkor annak     szakvéleményét,
 •    szükség esetén egyéb szakvéleményt (Szakértői bizottság).

E szakvélemények alapján az iskola dönt a tankötelezettség kezdetéről.

A másodiktól nyolcadikig történő osztályokba való felvételeknél be kell mutatni:

 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot,
 • a tanuló lakcímét igazoló iratot.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről:

 •    a szülő kérésének,
 •    a tanuló előző tanulmányi eredményeinek,
 •    magatartás és szorgalom jegyeinek,
 •    az adott évfolyamra járó tanulók létszámának

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha a körzeten kívül lakó tanuló az első évfolyamra jelentkezik, vagy, ha magasabb évfolyamon a tanév végi osztályzatainak átlaga 3,00 alatt van, illetve magatartása, vagy szorgalma rossz (hanyag) minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes, a munkaközösség vezetők, valamint az érintett évfolyamok osztályfőnökének véleményét.

Mindkét esetben szülővel és gyerekkel történő elbeszélgetés alapján igyekszünk megtudni az iskolaváltoztatás okát. Szóban és írásban is a legrövidebb időn belül információt szerzünk a gyerek aktuális tanulmányi állapotáról. Tapasztalatainkat, véleményünket megosztjuk a szülőkkel. Tanulmányi jogviszony létesítése előtt megismertetjük őket az iskola Házirendjével és Pedagógiai programjával.

Ugyancsak ezt kell tenni, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó, iskolánkban tanuló gyermek tanulmányi eredménye, magatartása, vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója a vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerinti illetékes iskolában. E feltételekről és a majdani döntésről a szülőt értesíteni kell.

A beiratkozásra meghatározott idő

A tanköteles tanulót az első évfolyamra a kormányhivatal által meghatározott időszakban (április 1. és április 30. között) kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé teszi az iskola.

A beiratkozással kapcsolatos teendőket az állami intézményfenntartó központ látja el.