Wait when page loaded

MATEHETSZ

Iskolánk évek óta tagja az országos tehetségpont hálózatnak.

A tehetségpontok feladata helyi, regionális, vagy országos szinten a tehetségkeresés-azonosítás, tehetséggondozás, tehetség tanácsadás és a tehetségpontok hálózatában történő együttműködés.
Az adott tehetségpont szakmai hitelessége, tehetséggondozó munkájának megítélése a vállalt tevékenységégének minőségétől és a hálózati aktivitásától függ.
A minősítésnek az általánosabb értelemben vett presztízsen túl a tehetségsegítéssel kapcsolatos szakmai szolgáltatásokhoz (szakmai információk, továbbképzések, kiadványok, tanácsadás) pályázati forrásokhoz történő hozzáférésben van szerepe. A lehetőségek köre folyamatosan bővül. Az elmúlt években három alkalommal is sikeresen pályáztunk tehetséggondozó programokra és szakmai továbbképzésekre. a MATEHETSZ /Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége/ a több éves tehetséggondozó munkánk elismeréseként a Mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolát kiválóan akkreditált tehetségponttá nyilvánította.
Az akkreditáció minősítési eredményét tanúsító táblát és oklevelet ünnepélyes keretek között március 24-én vehettük át a Kárpát- medencei Tehetségnapon.
Az akkreditációs eljárás zárásaként a MATEHETSZ által delegált szakértők személyesen is meglátogatták iskolánkat. Az általuk megfogalmazott vélemény alapján döntött a Szövetség a minősítésről.
„Az általános iskolai korosztály számára gazdagítást nyújtó programok szerepelnek a tehetségpont kínálatában. Olyan területeket gondozását vállalták fel, melyek a mai magyar oktatásban fontos szerepet játszanak. Kidolgoztak egy sikeres, a természettudományok megszerettetésére épülő programot (Természettudományi Gyakorlatok) melyen már az 5.- 6. osztályos diákok is szívesen vesznek részt. A jövő felé orientálódnak a ROBOTIKA szakkörrel, ahol a digitális kor kihívásainak igyekeznek megfelelni. A programozás, robotépítés lépéseit sajátítják el az ebben tehetséges gyermekek.
A kutatásmódszertanban (KGYTK) országos eredményeik igazolják munkájuk hatékonyságát.
A nyitott, lelkes, innovatív nevelőtestület a programokat egymásra építi az alsó és felső tagozat között.
A tehetséggondozásnál fontos számukra az ismeretek átadása. Ez a tanácsadásnál is nyomon követhető: szülőnek, pedagógusnak, diáknak is nyújtanak segítséget.
Együttműködéseikből már most kivehető a hálózatosodásra törekvés. A céltudatos hozzáállásuk ebben meghatározó.
Rendezvényeik munkájuk hatékonyságát igazolják: a tehetséges gyerekek társaik, szüleik előtt mutatják be tudásukat.
A szakmai találkozók aktív részt vevője a tehetségpont.”

Együttműködő partnereink:

„Míg megnövök” Alapítvány–Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mint akkreditált kiváló tehetségpont

Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskola, mint kiválóan akkreditált tehetségpont

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye

Iskolánk részt vesz a Fejér Megyei Tehetségtanács munkájában

Tehetségpontként specifikus programjaink:

TTGY /természettudományos gyakorlatok/:
A gyakorlatközpontú foglalkozásokon a pedagógusok vezetésével komplex „problémákkal” ismerkednek a gyerekek. Gyakorolják a természettudományos megismerés, bizonyítás, érvelés folyamatát. A természettudományos gondolkodásmód, a kritikai szemlélet, a tényeken alapuló érvelésre és döntéshozatalra való törekvés kialakulása előkészíti a természettudományos vagy műszaki pályákon történő továbbtanulásukat. Ismereteiket, tapasztalataikat felhasználva a program végén a gyerekek párokban felkészülnek a számukra legizgalmasabb kísérletek prezentálására (magyarázattal, és a következtetések levonásával). A bemutatón részt vesznek a szülők, pedagógusok és minden érdeklődő.
Az eredmények dokumentációja megtalálható a kém-lelő.hu elnevezésű – kollégánk által létrehozott- honlapon.

Robotika:
Mivel napjainkban a munkaerőpiac minden területén egyre nagyobb szükség van a műszaki, informatikai, mérési és vezérlési ismeretekkel rendelkező fiatalokra, ezért tanítványainkat ebben az irányban is elindítjuk.
Fontos, hogy a megtervezett, megépített robotok a gyerekek által megírt és tesztelt programok alapján váljanak működtethetővé.
A program végén a csapatok bemutatóján -melyre meghívást kapnak a diáktársak és a szülők-bemutatásra kerülnek az elkészített, működő robotok.

KGYTK /Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája/:
A KGYTK egy komplex tanulmányi verseny, célja az, hogy a tanulók képessé váljanak arra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő témában, megfelelő források, egyéni ötletek által létrehozzanak egy alkotást. Fejlődjön az önálló ismeretszerzés, az önálló tanulás képessége, a szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség. Tiszteljék a szellemi és tárgyi alkotást, az alkotókat. Magabiztosan és etikusan használják a nyomtatott és elektronikus forrásokat. Döntési képességük fejlődjön. Tartsák értékesnek a tudást, legyenek érzékenyek a problémákra, keressék a megoldásokat, fejlődjön kreativitásuk. Legyenek képesek az együttműködésre, nyitottak és befogadóak legyenek a másképpen gondolkodókra. Képesek legyenek a kritikára, az önálló elemzésre, megfelelő következtetések levonására, önreflexióra.
Eredményes munkánk mutatói: a kutatás módszertani alapok megszerzése után a dolgozat zsűriztetése, majd a produktum prezentálása a regionális és továbbjutás esetén az országos versenyen.

MatekGuru /csoportos feladatmegoldó matematika verseny/:
A diákok megismerik a közös munka, az együtt dolgozás élményét. Közösen, egymást segítve egy összeszokott csapat tagjaiként együtt találják meg a megoldásokat, ezzel is fejlődik feladatmegoldó stratégiájuk. Inspirálódnak a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveletek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek önállóan jussanak el az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.