Wait when page loaded

Partnereink

Partnerek

 • Fenntartó– Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

 • Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete

A települési önkormányzathoz ugyan az intézmény állami fenntartásba adásával nincs függőségi viszony. Azonban a kommunikációt és együttműködést nagyon fontosnak tartjuk. Fontos a kölcsönös bizalom, melyet a folyamatos információszolgáltatással, információáramlással érhetünk el. Az elmúlt időszakban az állami fenntartásba kerülés folyamatában sokszor nehézségeink voltak, melyet csak önkormányzati segítséggel tudtunk megoldani. Az iskola a település része, hiszen gyermekeink ide járnak, ezért részt veszünk, együttműködünk a települési rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.

 • Szülői munkaközösség

A szülői munkaközösség megújítása évente szükséges, szerencsére mindig vannak agilis, az iskoláért, gyermekeikért tenni akaró és tenni tudó szülők. A szülőkkel való kapcsolattartás, és érdekképviselet egyik formája a kéthavonta ülésező munkaközösség, akik működését szervezeti és működési szabályzat szabályozza. Részt vesznek iskolai programok szervezésében, céljaink megvalósítása érdekében adományokat gyűjtenek. Fontos, hogy megfelelő bizalmi légkört alakítsunk ki, hogy bátran jelezzék észrevételeiket az iskolával szemben. Ennek eredményeként gyorsan tudunk reagálni a problémás helyzetekre. Fontos feladatuk még az egy osztályközösséghez tartozó szülőkkel a kapcsolattartás és az információ mindkét irányba történő áramoltatása.

 • Intézményi tanács

Iskolánkban intézményi tanács működik. Neve: Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézményi Tanácsa. Székhelye: 2065 Mány Szent István u. 4. Képviselője: az intézményi tanács elnöke.

Delegálásra jogosultak: Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete, Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola szülői szervezete, Mány Község Önkormányzata, Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

 • Mányi Mesevár Óvoda

Az óvodával való kapcsolattartás elengedhetetlen, hiszen a gyerekek több mint 90% iskolánkban kezdi meg iskolai tanulmányait. Évekkel ezelőtt kidolgozásra került egy iskolába csalogató program „Spuri a suliba” címmel, melyhez cselekvési tervet készítettünk, melyet az óvodával együttműködve valósítunk meg. A szakmai együttműködés kerestében minden évben közös szakmai napokat tartunk. Közös programunk még a Márton napi lámpás felvonulás, valamint a nyári napközis tábor. A jövőben keressük a lehetőségeket további közösen megvalósítható programok tekintetében pl. a német nemzetiségi hagyományok ápolása, közös szakmai napok témaköreinek bővítése (pl. tehetségazonosítás, kooperációs együttműködési technikák), foglalkozáslátogatások, hospitálások területén.

 • Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mányi Svábok Egyesülete

A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mányi Svábok Egyesületével az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki. A támogató együttműködés keretében az iskola minden évben támogatást kap melyet tanulást segítő eszközök, szótárak, nyelvkönyvek, segédanyagok vásárlására, valamint rendezvényeink, programjaink megvalósítására fordít. Segítséget kapunk a tanulók versenyekre való szállításban. Az iskolai németnyelv-oktatás és a mányi hagyományőrzés területén számos együttműködési terület került megfogalmazásra, pl. közös rendezvények megtartása.

 • A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az újonnan megalakult nemzetiségi önkormányzat vezetője felvette az intézménnyel a kapcsolatot. Nyomon követik az iskolában tanuló roma tanulók tanulmányait, iskolai viselkedésüket. Tanácsaink kikérésével, rendezvényeink látogatásával igyekeznek segítségünkre lenni. Segítségük, együttműködésük szükségszerű.

 • Egyházak

Az egyházakkal és képviselőivel, ill. az iskolában hittant tanító kollégákkal szinte mindennapi kapcsolat alakult ki. Folyamatos a kommunikáció, és hatékony az együttműködés. Programjaink rendszeres résztvevői, és ez kölcsönös. A szabadidős rendezvényeinken jó az együttműködés, közös szervezésű programunk a nyári szabadidős tábor.

 • Németországi partnerkapcsolat

Egy 15 éves időszak zárult le a leimeni iskola leépítésével, átalakításával. Közös döntésünk, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy megtaláljuk a továbblépés útját. Az útkeresés során találtuk az Erasmus pályázatot, mely keretében iskolánk öt pedagógusa hospitáláson vett részt egykori partneriskolánkban, mely során szakmai együttműködési tervek fogalmazódtak meg a két fél kollégái között. Azóta újra indult a német nyelvű levelezés iskolánk ötödikesei és a Mühlhauseni iskola diákjai között és igéretet kaptunk az iskola igazgatójától egy partnerkapcsolat kiépítésére.

 • Gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, védőnői szolgálat

Tanulóink védelme érdekében folyamatos kapcsolattartás jellemzi mindkét fél részéről az együttműködést, melyre sajnos több esetben is szükség volt az elmúlt időszakban. A kapcsolattartás az iskola és a szolgálatok között vezetői, osztályfőnöki szinten is rendszeres, valamint az ifjúságvédelmi felelőssel. Közös egyeztetések, esetmegbeszélések, tájékoztatókat szervezünk, valamint a kollégák rendszeresen élnek a jelzések lehetőségével.

 • Civil szervezetek, egyesületek

A közművelődési feladatok ellátásában és a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében kezdeményező, koordináló feladatot vállalunk. Az együttműködés érdekében összehangolt cselekvési tervet készítettünk, melynek első próbaköve a három évvel ezelőtti kezdeményezésre a nyári táborok összehangolása. Azóta ez a civil fórum évente két alkalommal megbeszélést tart, melyek témája az éves programok összehangolása, és az együttműködések megbeszélése.

Mi sem bizonyítja jobban az együttműködés sikerességét, hogy évek óta közösen rendezzük meg azt a nyári szabadidős táborunkat, ahol majd 100 gyerek vesz részt és a civil segítők száma minden évben növekszik 50-60 fő.

A tanulóink számára biztosítani kívánjuk a szabadidő hasznos, mozgással való eltöltése érdekében azoknak a sportágaknak a művelését, melyeket tanórai keretekben nem tudunk megoldani. Ehhez sportegyesületek segítségét kértük. Ennek eredményeként heti két alkalommal a mányi fociegyesület tart futballedzést, és heti két alkalommal kempo edzésen vehetnek részt tanulóink.

 • Sajtó – nyilvánosság

Az elkövetkezendő időszak sürgető feladata az intézmény pontos, az aktualitásokat is követő bemutatása, a honlap megújítása és folyamatos gondozása. (Hamarosan megtekinthető.) A helyi médiában folyamatosan hírt adunk magunkról.

 • Fejér Megyei Német Iskolaegylet

Iskolánkban tanító német szakos kollégák a tagjai a megyei szervezetnek. A feladatunk a szakmai együttműködés, a tudásmegosztás, a pedagógus továbbképzés, versenyeztetés, közös programszervezés.