Wait when page loaded

Beiratkozással kapcsolatos feladatok

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket
választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, a szükséges
dokumentumok és nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.
Az iskola vezetője gondoskodik a beiratkozás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételekről.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
o óvodai szakvélemény
o szakértői bizottság szakértői véleménye
o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye
o Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. sz. melléklet) – ebben a
tekintetben a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4.
könyvének előírásai az irányadóak.
Beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell
tennie a szülőknek!
Az intézmény dolgozói a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait
– rögzítik a KRÉTA rendszerben
– (e-Ügyintézés esetén) az eredeti igazolványokkal összehasonlítva adategyeztetést
végeznek.