Wait when page loaded

Nevelő-oktató munka

Német nemzetiségi nevelés - oktatás

Elért eredményeink

Iskolánk német nemzetiségi iskola, nyelvoktató formában működik, és minden tanulónk nemzetiségi tanterv szerint tanul.
A nemzetiségi nyelv oktatását öt német nyelv szakos kolléga végzi, ebből 2 német nemzetiségi tanító, 3 fő német nyelvtanári képesítéssel rendelkezik.
A nemzetiségi iskolai forma a német nemzetiséghez tartozóknak lehetőség a nyelv életben tartására, a német ősökkel nem rendelkezőknek a nyelv tanulása, más népek kultúrájának megismerésén keresztül a más népcsoportok iránti elfogadásra, toleranciára nevel.
A falu életéhez évszázadok óta hozzá tartozik a német kultúra és hagyományok párhuzamos jelenléte a magyar mellett.
Cél a használható nyelvtudás elsajátítása mellett a hagyományok és a múlt értékeinek életben tartása, elfeledett dolgok felélesztése, a jövő generációinak továbbadása, nemzetiségi kultúra ápolása, a tevékenységek közötti nyomatékos megjelenítése.
A nemzetiségi arculat megjelenítését az évek óta jól működő német nemzetiségi munkaközösség koordinálja. A munkaterv alapján működő munkaközösségben komoly szakmai munka folyik.
Területei:

 • belső tudásmegosztás
 • folyamatos továbbképzéseken való részvétel
 • pályázatok segítségével külföldi képzéseken való részvétel
 • a tapasztalatok beépítése a gyakorlatba
 • eredmények publikálása a többi kolléga felé
 • helyi vizsga rendjének kialakítása, szervezése, tanulók felkészítése

Az iskola munkatervében szereplő nemzetiségi programok, projektek, melyek a hagyományápolást is szolgálják:

 • Erntedankfest
 • Martintag
 • Weihnachtsmarkt
 • Christkindl
 • Nationalitätenwoche
 • Maibaumaufstellung
 • Pfingsten

Fontos az együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzattal a következő területeken:

 • közös programok szervezése
 • egymás programjain való részvétel
 • támogatások: könyvek, szótárak, eszközök, német nyelvű újságok vásárlása, utaztatásban való segítés

Az együttműködés legújabb területe a fúvószene oktatás, mely néhány hónapja hosszas szervezés után indulhatott meg az önkormányzat támogatásával, az iskola tanulóinak részvételével.
A német nemzetiségi oktatás a tehetséggondozás egyik terepe. A következő megvalósulási formái vannak:

 • minden évfolyamon már első osztálytól csoportbontásban tanulják a nyelvet,
 • versenyeztetés érdekében, külön versenyfelkészítő foglalkozások tartása,
 • lehetőség biztosítása nyelvvizsga előkészítésre, ez az elmúlt időszakban nem volt hangsúlyos,
 • versenyeztetés: területi, megyei, országos (eredmények tekintetében sikeres),
 • saját házi versenyek szervezése.

A nyelvórákon a kollégák modern, kommunikáción alapuló, tevékenytettető módszereket alkalmaznak, és a nyelvórákon az egynyelvűségre törekszenek. A német nyelv megjelenik a tantermek falain, az iskolai dekorációban, feliratokban, és a faliújságon, ezzel is a nyelvtanulást támogatják. A németes kollégák tanórán kívül is németül szólítják meg a tanulókat, és az alsó tagozatban, azokban az osztályokban ahol németes kolléga az osztálytanító, más tantárgyak esetén is igyekeznek a nyelvet beépíteni.
Komoly tapasztalattal rendelkeznek német iskolával való együttműködésben, 15 éven keresztül szervezték a Leimen-i Turmschule-val a diákcsere kapcsolatot. Sajnos ez ma már, rajtuk kívül álló okok miatt, nem működik. Azonban sikerült a Mühlhausen-i Kräuchgauschule-val a kapcsolatot felvenni, és újra indulhatott a tanulói levelezés első lépésként.
További terveik:

 • Az informális jelzések alapján a tanulók megállják helyüket és sikeresek a tantárgyból a középiskolákban. Az elmúlt évek során több tanuló választotta a nemzetiségi középiskolák egyikét. Elvégeztek a volt tanítványaik körében egy nyomon követési vizsgálatot, amelyben arra keresték a választ, hogy az általános iskolai német nyelv tanulása hogyan hasznosult a tanulók pályáján.
 • Az elmúlt években pedagógusi kapacitás hiány miatt a német nemzetiségi tánc tanítása háttérbe szorult, ezt a feladatot a faluban működő német nemzetiségi csoportok látták el. Ahhoz, hogy a csoportok folyamatos utánpótlást kaphassanak, a mindennapos testnevelés terhére vagy szakköri formában – szervezési feladat – újra be szeretnék vezetni a magyar tánccal párhuzamosan a német néptáncot az alsó tagozatban.
 • Az énekkari munka kiterjesztése során (már alsó tagozaton megkezdeni) a magyarországi német népdalkincs beillesztését a repertoárba.
 • Nyitást és együttműködést más nemzetiségi iskolák felé, már évek óta tervezték, de a múlt tanévben kezdeményezésükre sikerült felvenni a kapcsolatot a megye német nemzetiségi iskoláival, hogy az intézmények között szakmai együttműködés megindulhasson. Keretéül a Fejér Megyei Német Iskolaegyletet alapították újra, ennek keretében a következő területeken kívánnak együttműködni:
  • megyei versenyek szervezése (nyelvi /3-4., 5-6. 7-8./, népismereti /3-4., 5-6., 7-8./, későbbiekben: népdaléneklési);
  • közös programok, iskolai találkozók szervezése;
  • évi két alkalommal szakmai találkozó a pedagógusoknak – tudásmegosztás céllal;
  • pedagógus továbbképzések szervezése;
  • nyári nyelvi táborok szervezése;
  • más megyék hasonló szervezetével való együttműködés;
  • a megyei iskolaegyleteket összefogó BUSCH-rendezvényein részvétel, pályázati lehetőségük kihasználása.
 • Kapcsolatfelvétel és együttműködés a továbbképzések területén a Nemzetiségi POK-al, valamint a Goethe intézettel: kínálataik figyelemmel kísérése, annak igénybe vétele, külföldi továbbképzésekhez az ERASMUS+ újraindítása.
 • Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés újabb formájára lehetőség a pályázati rendszer (NEA, EMET, BMI stb.) kihasználása.
 • A nyelvvizsgáztatás fellendítéséhez, kapcsolatfelvétel a vizsgaközpontként működő intézményekkel, tapasztalatcsere céljából (Székesfehérvár, Mór).
 • Német iskolával való kapcsolat tevékenységi körének bővítése:
  • tanulói levelezés más osztályokra való kiterjesztésével;
  • együttműködés közös projektek szervezésével;
  • látogatások szervezése pedagógusok részére a külföldi intézményben;
  • vendégtanárok fogadása;
  • látogatás szervezése diákok részére.
 • megújulásra kész tantestület,
 • 100%-os továbbtanulási mutató, leggyakoribb választás az érettségit adó szakközépiskola, majd sorrendben a gimnázium és a szakiskola követi.
 • folyamatosan javuló tanulmányi eredmény,
 • házi vizsgák szervezése matematikából, nemzetiségi németnyelvből és magyar nyelv és irodalomból, valamint természettudományos tantárgyakból
 • a német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként német nyelv tanulása heti 5 órában,
 • angol, mint idegen oktatása felső tagozatban,
 • versenyeztetés tanulmányi és feladatmegoldó versenyeken, kiemelkedő eredmények matematika, magyar nyelv, német nemzetiségi nyelv tantárgyakból.
 • arculati elemek megalkotása (név, címer és zászlóválasztással)
 • beiskolázást segítő rendezvényekkel az óvodás korú gyerekek és szülőik részére,
 • folyamatos pályázati részvétellel, programjaink megvalósításához forrásteremtés, eszközkészlet, felszerelés fejlesztés,
 • tanulási nehézséggel, képességzavarral rendelkező tanulók fejlesztő foglalkoztatása, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus irányításával,
 • mozgásszervi problémákkal, küzdő gyerekek kiszűrése és gyógytestnevelési foglalkozás biztosítása,
 • egész napos iskola alsó tagozatban, felső tagozatban egész napos foglalkoztatás.
 • Intézményi önértékelési program működtetése,
 • 2002-től az KGYTK (Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája) munkában való eredményes bekapcsolódás, részvétel, kiemelkedő eredmények, referencia intézményi elismerés megszerzése,
 • Tehetséggondozó programunk kidolgozásával, a megvalósuló projekteknek köszönhetően kiválóan akkreditált Tehetségpont cím megszerzése.
 • A Komplex Alapprogram az 1−4. és 5-8. évfolyamon kerül bevezetésre a 2018/2019-es tanévben.